Partnerstvo za održivi razvoj

partnerstvo

Osnovni cilj projekta je osnaživanje učešća građana u održivom razvoju zajednice u Nišu i osiguranje održivosti mreže organizacija civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou.

Specifični cilj ovog projekta odnosi se na prvu fazu i ima za cilj jačanje aktivne saradnje između organizacija civilnog društva i medija u komunikaciji s lokalnim vlastima i institucijama u Nišu kroz “City Forum”. Ovo je planirano da se uradi kroz MRCN platformu za učešće građana pod nazivom City Forum, koji ima za cilj ponovno pokretanje redovnih i direktnih kontakata između građana i predstavnika vlasti o pitanjima od vitalnog značaja za život lokalne zajednice i u mnogim slučajevima važnim za regionalni razvoj.

Zašto praktične javne politike?

Konzorcijum organizacija civilnog društva u Nišu koji čine: Media i reform centar Niš, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Otvoreni klub, Proaktiv, Eneca i Centar za razvoj liderstva, doprinos  ciljevima održivog razvoja i međusektorske saradnje, daje i kroz izradu praktičnih javnih politika.

Dokumenti čija izrada, kao i buduća primena unapređuju kapacitete lokalne samouprave na polju izgradnje demokratskih institucija i efikasnih mehanizama za održivi razvoj, pripremljeni su u formatu koji omogućava aktivno učešće građana u njihovom kreiranju kroz predloge, sugestije i inicijative. Ovakav participativan proces stvara dobru osnovu za izradu kvalitetnih praktičnih javnih politika, koje će naći punu primenu u lokalnoj zajednici.

Praktične javne politike obuhvataju 6 oblasti zavisno od polja interesovanja i ekspertize svake pojedine članice konzorcijuma i odnose se pre svega na Grad Niš, ali su primenjive kao model i u drugim lokalnim samoupravama:

  • Povećanje participacije/učešća građana u ostvarivanju poslova od interesa za funkcionisanje lokalne zajednice grada Niša
  • Utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa na lokalnom nivou
  • Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu
  • Unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz podršku sprovođenja mera Interresorne komisije grada Niša
  • Podrška razvoju preduzetništva mladih u Nišu – neophodnost uvođenja preduzetništva u obrazovni sistem i modela finansijske podrške
  • Unapređenje institucionalne podrške mladima

Namera konzorcijuma OCD je da do kraja avgusta 2016. nastavi javnu debatu na ove teme i da kroz predloge i sugestije stručne i najšire javnosti dođe do najkvalitetnijih rešenja koje će ponuditi organima lokalne samouprave na dalje usvajanje i primenu.  Svi zainteresovani mogu uputiti zahtev na e-mail: info@mirc.rs ili lično u prostorijama Media i reform centra Niš u Obrenovićevoj 38, i dobiti dokument/a iz pojedinih oblasti (u skladu sa interesovanjem) čiji se sažeci nalaze na internet stranici posvećenoj incijativi Partnerstva za održivi razvoj.

 

crl

PJP_Modeli podrške razvoju preduzetništva mladih u Nišu – neophodnost uvođenja preduzetništva u obrazovni sistem i modela finansijske podrške
eneca PJP_Analiza i izbor rešenja za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu 

logomirc

PJP Kako utvrditi javni interes i sprovesti participativni proces

 
PJP_Povećanje učešća građana u javnim poslovima Grada Niša
ok  PJP_Unapređenje inkluzivnog obrazovanja kroz podršku sprovođenja mera Interresorne komisije grada Niša
 PROAKTIV_400x400  PJP_Unapređenje institucionalne podrške mladima