Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana

Cilj ovog projekta je da podigne svest o značaju javnih rasprava i izrade i donošenja odluka o javnim raspravama, osnažio građane, predstavnike sva tri sektora i predstavnike medija za izradu, donošenje i sprovođenje odluke o javnim raspravama. Projektni tim će kroz participativni process izraditi Odluku o javnim raspravama u gradskoj opštini Palilula.

Otvorena uprava ispunjava potrebe građana i ostvaruje javni interes kao korist za sve građane, za veliku većinu građana ili manjinsku grupu građana posebno zaštićenih određenim propisima.

Jedan od četiri stuba otvorene uprave je učešće građana u procesu predlaganja, donošenja odluka i kontrole izvršenja odluka, kako bi građani imali jasnu ulogu i postavljali pitanja, kao i da svi na poziciji javne vlasti znaju da je služenje građanima suština obavljanja funkcije i da građani vrlo često moraju javno da ih pitaju, konsultuju i razgovaraju, posebno kada se donose najvažnije odluke.

Javne rasprave predviđene su Zakonom o planskom sistemu i Statutom grada Niša. U maju 2019. godine Skupština gradske opštine Palilula donela je Odluku o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Palilula, kojom je članom 36a stav 4. predviđeno da posebna odluka koju donosi Skupština opštine Palilula uređuje trajanje, način, postupak i druga pitanja od značaja za organizovanje i sprovođenje javne rasprave.

Projekat je podržan preko projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.