Nacionalna strategija za mlade

U periodu od druge polovine 2007. godine do prve polovine 2008. godine, za nešto manje od 6 meseci, Ministarstvo omladine i sporta je, zajedno sa 47 nevladinih organizacija i brojnim partnerima, izradilo nacrt Nacionalne strategije za mlade. Tokom ovog procesa organizovano je 167 okruglih stolova na kojima je svoje mišljenje iznelo više od 4.000 mladih ljudi, predstavnika đačkih i studentskih organizacija, različitih ustanova i institucija.

Media i reform centar Niš je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta u periodu od 1. oktobra 2007. godine do 31. marta 2008. godine realizovao niz aktivnosti na promociji i vidljivosti navedenih aktivnosti.

Media i reform centar Niš je tokom 6 meseci realizacije projekta izradio plan promocije i organizovao nacionalnu kampanju u koju je bilo uključeno preko 50 lokalnih i reginalnih medija, organizovao obuke za predstavnike nevladinog sektora i medija i postavio poseban veb sajt. Imajući u vidu da se radi o novini- prvi put se politika za mlade definiše i strateški i konkretno sadržajno, u akciji smo koristili informacije i poruke koje imaju dobru šansu da dopru do ciljnih grupa, da ih zainteresuju da je prate kao i da ih podstaknu da se uključe. Jezik akcije (uključujući i jezik vizuelne komunikacije) je bio primeren ciljnim grupama i glavnom cilju – da proces bude predstavljen jasno i zanimljivo i da podstiče na uključivanje i preuzimanje odgovornosti. Informacije i poruke su osmišljene tako da se jasno pokaže da mladi, kao specifična kategorija građana, predstavljaju resurs, odnosno snagu društva.

Tokom realizacije projekta u potpunosti smo ostvarili planirane ciljeve: (1) šira javnost je informisana o pripremi strategije, sadržaju i njenom značaju, i (2) doprineli smo uključivanju svih ciljnih grupa u proces pripreme startegije. Takođe, Media i resurs centar Niš je kroz realizaciju projektnih aktivnosti doprineo i prikupljanju dodatnih informacija o potrebama mladih i realnim mogućnostima društva, kao i podsticanju pozitivne energije kod mladih i ostalih ciljnih grupa.

U okviru kampanje „Zamisli život“ pripremili smo 5 TV i radio džinglova koji su emitovani na 17 TV i 34 radio stanice. Zahvaljujući dobroj prethodnoj saradnji sa većinom medija, uspeli smo da obezbedimo besplatno emitovanje spotova u periodu od polovine januara do kraja februara 2008. godine – vreme najintenzivnijeg rada na finalizaciji Strategije za mlade.

Organizovali smo i dve obuke: prvu za predstavnike nevladinih organizacija (resursni centri i jedinice za podršku) o tome kako da svoj rad medijski promovišu i drugu, za predstavnike medija o tome kako da prate teme koje se tiču mladih, sa posebnim akcentom na proces usvajanja i kasnije primene Strategije.

Takođe smo postavili i veb sajt kampanje, sa interaktivnim sekcijama koje mladi, ali i oni malo stariji, koriste za predtsvljanje svojih aktivnosti, komentare.

Pored tima Media i reform centra Niš, u proces sprovođenja projektnih aktivnsoti su bili uključeni i predstavnici A-Medija, kao specijalizovane kuće za izradu promotivnih spotova