Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku

usluge u okviru odeljka 2. Direktni troškovi, B.L. 2.2. Troškovi održavanja Gradskih foruma B.L. 2.2.2.  Moderiranje (Priprema za moderiranje i moderiranje javne debate),

OPIS USLUGE KOJA JE PREDMET NABAVKE

U sklopu realizacije projekta „PIKU NIŠ 2023“ biće održana četiri (4) gradska foruma na teme prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i potrebno je da ponuđač dostavi ponudu za uslugu u okviru odeljka 2. Direktni troškovi, B.L. 2.2. Troškovi održavanja Gradskih foruma B.L. 2.2.2.  Moderiranje (Priprema za moderiranje i moderiranje javne debate), cena ne veća od 200€ po događaju – Gradskom forumu, što je ukupno četiri puta po jedan događaj sa cenom ne većom ukupno od 800€.

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja je popunjena u skladu sa zahtevima navedenim u ovom Pozivu. 

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Dragana Listeš (dragana@mirc.rs).

Rok za prijem dokumentacije je 06.10.2023. godine, do 12 časova.