Zajedno za mlade

Projekat Zajedno za mlade teži da doprinese boljem položaju mladih, njihovom informisanju i učešću u procesu donošenja odluka i sprovođenju neophodnih demokratskih promena u Gradu Nišu.

Čini se da je saradnja organizacija za mlade sa institucijama u lokalnoj zajednici koje se bave mladima sporadična, zbog čega su mladi isključeni iz procesa donošenja odluka. Kako bi pitanja mladih i lokalne omladinske politike bila ponovo postavljena na dnevni red svih lokalnih aktera koji rade sa mladima i za mlade, potreban je konkretan zajednički rad. Zbog toga su, u želji da daju doprinos boljem položaju mladih i njihovom informisanju, Proaktiv i Media Reform Centar Niš pokrenuli projekat Zajedno za mlade.

Javne debate i fokus grupe o lokalnoj omladinskoj politici, kao i istraživanje o percepciji mladih o trenutnom stanju njihovih problema i potreba, samo su neke od aktivnosti koje planiraju u okviru ovog projekta. Cilj je prepoznati na koji način se mladi mogu uključiti u donošenje odluka i demokratske promene, a konačan rezultat projekta će biti definisanje smernica i preporuka za dalji razvoj lokalne omladinske politike.

Proaktiv će kroz svoje aktivnosti uticati na to da akteri omladinske politike, ali i sami mladi, zajedno rešavaju probleme mladih u lokalnoj zajednici, dok će Media Reform Centar kroz svoje aktivnosti podizati nivo informisanosti i zainteresovanosti mladih za lokalnu omladinsku politiku.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.

Rad OCD Proaktiv i Media reform centra podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.