Analiza i izbor rešenja za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu

Sažetak

Ovaj dokument teži da dâ odgovore na pitanje kako donosioci odluka i ljudi odgovorni za donošenje i implementaciju politika u Srbiji na lokalnom nivou mogu da izvrše pozitivan uticaj da bi se pokrenuo novi razvojni ciklus srpske ekonomije koji bi bio zasnovan na preduzetništvu i ljudima kao resursima, kako kreirati okruženje u kome je olakšano poslovanje za početnike u biznisu kao i za mala i srednja preduzeća i njihovo iskorišćavanje poslovnih prilika, kako kreirati preduzetnički ekosistem podržan od strane države i pomoći malim preduzećima da dođu do neophodnih finansijskih sredstava.

Ovaj dokument predstavlja i analizira postojeće, aktuelne politike i strategije koje se odnose na sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Takođe, ovaj dokument daće predloge i preporuke sa ciljem kreiranja nove javne politike koja prati savremene trendove globalizovanog ekonomskog sistema i podržava razvoj preduzetništva mladih kao osnove daljeg ekonomskog razvoja.

Značajan deo ekonomskog rasta mnogih država u Evropi, Americi i Aziji, kao i uspešna borba sa problemom nezaposlenosti mladih, zasniva se na kreiranju miksa politika koje integrišu:

1. razvoj modela finansiranja preduzetništva i unapređenja pristupa kapitalu;

2. pokretanje/motivisanje mladih da započnu sopstveni biznis i posebna podrška i promocija mladih preduzetnika ;

3. kreiranje politika usmerenih na uspostavljanje održivosti start up biznisa, davanje podsticaja i na unapređenje pristupa poslovnim prilikama.

Savremeni primeri politika zasnivaju se na uverenju da je preduzetništvo osnovni društveni resurs i na razvoju mehanizama i mera, koje razvijaju i podržavaju razvoj resursne baze – mladih ljudi; i usmerene su na optimalno upravljanje tim resursom.

Međutim, u Srbiji to nije slučaj. Postojeće politike nemaju efikasna rešenja na identifikovane probleme. Potrebno je kreirati nove mere politike i mehanizme podrške, koji će mladima i drugim ciljnim grupama, kroz pokretanje sopstvenog biznisa, njegov razvoj i održivost omogućiti da ostvare ekonomsku sigurnost i sami kreiraju svoja radna mesta. Time može da se preokrene negativan trend, a novi preduzetnici mogu značajno da doprinesu ekonomskom rastu i kreiranju novih vrednosti.

Zaključci i preporuke:

Na osnovu analiziranih potreba i stanja preduzetnika, ovaj dokument daje preporuke za vođenje aktivne lokalne politike, u skladu sa Aktom o malim preduzećima, koje će omogućiti preduzetnicima, posebno mladim, da u novom okruženju bolje iskoriste poslovne prilike i šanse za razvoj. Preporuke se odnose na poboljšalje lokalnog ekosistema koji podržava preduzetništvo kroz:

1. Stvaranje uslova za veće učešće MSPP na tenderima u lokalnim samoupravama,

2. Rešavanje problema nedostupnosti kapitala i finansijama putem savetovanja i kreiranjem lokalnog fonda za razvoj preduzetništva i drugih mera,

3. Uspostavljanje redovnog informisanja mladih preduzetnika, obezbeđivanje kontinuirane savetodavne podrške i programa obuke mladim preduzetnicima,

4. Stvaranje okvira za promociju omladinskog preduzetništva i primera dobre prakse.