Unapređenje kvaliteta izveštavanja medija o temama od javnog interesa za građane GO Pantelej 2016

Naziv projekta: Unapređenje kvaliteta izveštavanja medija o temama od javnog interesa za građane GO Pantelej 2016
Opis projekta i aktivnosti:

Opšti cilj projekta je ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Od specifičnih ciljeva izdvajamo:

1. Praćenje izveštavanja lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija u vezi sa aktivnostima i događajima od interesa za građane i građanke GO Pantelej u cilju njihovog preciznijeg i objektivnijeg informisanja.

2. Podizanje kapaciteta lokalnih i regionalnih medija kroz konsultacije i stručne seminare na temu javnog interesa građana i zastupljenosti javnog interesa u medijskim objavama.

3. Podizanje nivoa medijske pismenosti svih aktera u javnom informisanju-građana, medija, vlasti.

Svakog meseca MRCN je slao putem mejla kvantitativne izveštaje prikupljenog pres i video klipinga,  kvantitativne analize kvartalno i šestomesečno. A na kraju perioda ѕa realizaciju projekta, sa završnim izveštajem dostavili smo i zbirni izveštaj ѕa praćeni period. Mesečni izveštaji su sadržali sledeće informacije: broj objava, kontekst u koji su stavljeni akteri, individualna zastupljenost subjekata, vrsta vesti, vizuelna prezentacija, način obraćanja.

Trajanje projekta: 01.07.2016. – 31.12.2016.
Donator i partneri: GO Pantelej
Koristan link: LINK