Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku

usluge u okviru odeljka 2. Direktni troškovi, B.L. 2.2. Troškovi održavanja Gradskih foruma B.L. 2.2.1. Snimanje

Sredstva su obezbeđena kroz projekat „PIKU NIŠ 2023“, podržanog od Mladih istraživača Srbije, koji sprovodi Media i reform centar Niš, (u daljem tekstu Naručilac usluge, MRCN).

O projektu:

Cilj projekta „Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023“ je doprinos unapređenju kapaciteta lokalne zajednice za otpornost i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Sprovodi se u okviru programa EKOSISTEM, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a koji podržava Švedska. Takođe, cilj je osnaživanje predstavnika sva tri sektora, posebno OCD uključujući Zelenu mrežu grada Niša i mlade klimatske lidere za početak procesa izrade i donošenja Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove za grad Niš sa procenom ranjivosti. Zagovaranje donošenja odluke o početku izrade Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove biće u skladu sa Mapom puta za grad Niš (kako doći do Akcionog plana), u skladu sa metodologijom po Priručniku SKGO.

OPIS USLUGE KOJA JE PREDMET NABAVKE

U sklopu realizacije projekta „PIKU NIŠ 2023“ biće održana četiri (4) gradska foruma na teme prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i potrebno je da ponuđač dostavi ponudu za uslugu snimanja, cena ne veća od 200€ po događaju- Gradskom forumu, što je ukupno četiri puta po jedan događaj sa cenom ne većom ukupno od 800€.

NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuda se dostavlja Media i reform centru Niš:

  • elektronskom poštom, na adresu info@mirc.rs.
  • regularnom poštom na adresu: Media i reform centar Niš, Gen. Milojka Lešjanina 36, Niš
  • lično u prostorijama Media i reform centra Niš

Ponuđač može podneti jednu ponudu. 

Ponuda treba da sadrži: 

  • Iskazanu ponuđenu cenu za nabavku usluge po priloženoj specifikaciji u ovom pozivu.
  • CV predloženog izvršioca posla ukoliko je fizičko lice

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja je popunjena u skladu sa zahtevima navedenim u ovom Pozivu. 

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Dragana Listeš (dragana@mirc.rs).

Rok za prijem dokumentacije je 06.10.2023. godine, do 12 časova.